Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Tułowicach

Historia


I. HISTORIA SZKOŁY
 
1. Państwowy Leśny Ośrodek Szkoleniowy (1949-1959)
 

Po przejęciu ziem zachodnich przez administrację polską, 22 marca 1949 roku Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego w Opolu utworzyła w Tułowicach placówkę, której głównym celem było dokształcanie i doskonalenie kadry leśnej. Taka decyzja została podyktowana zapotrzebowaniem na ludzi wykształconych w tej dziedzinie. Szkoła otrzymała nazwę Ośrodek Szkoleniowy Robotników Leśnych. Jej organizatorem był Czesław Welcer. W 1949 roku pracę podjęli tu m.in. mgr inż. Zbigniew Opałek absolwent Politechniki Lwowskiej oraz Antoni Droździok nauczyciel zawodu, zatrudniony jako instruktor prac zrębowych. W latach 1949-1950 na krótkoterminowych kursach szkolono tu, w zakresie prac pozyskania drewna narzędziami ręcznymi, drwali ze Śląskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. W późniejszym czasie (1951-1953) przeprowadzano szkolenia drwali motorniczych z terenu całego kraju, ponieważ ośrodek tułowicki był jedyną tego typu placówką. Drugi, działający równolegle w Rychliku, kształcił przeważnie traktorzystów.

W 1952 roku zmieniono jego nazwę na Państwowy Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Tułowicach. Od tego czasu następuje dynamiczny rozwój placówki. W latach 1952-1957 ośrodkiem kierowali Jerzy Ziemski, mgr inż. Józef Szkutnicki i mgr inż. Saturnin Klimkiewicz. W 1954 roku pracę podjęli tu nowi nauczyciele: inż. Alfons Moszyński absolwent Politechniki Lwowskiej i technik leśnik Kazimierz Moll. Od 1 września 1957 do 31 sierpnia 1959 roku kierownikiem placówki był mgr inż. Henryk Pflaum. W 1958 roku pracę podjął mgr inż. Jan Sznajder absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. O prężności Państwowego Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Tułowicach świadczy liczba wydanych świadectw. W latach 1949-1959 świadectwa ukończenia kursów zawodowych z różnych specjalności leśnictwa otrzymały 3773 osoby. W ramach doskonalenia i dokształcania kadr prowadzono tu średnio- i krótkoterminowe kursy o różnym profilu, m.in.: dla drwali motorniczych, specjalizujące w mechanizacji pozyskania drewna dla podleśniczych, leśniczych i nadleśniczych, kursy brakarskie dla pracowników biur urządzania lasu. Szkolono także kierowników składnic drewna i pasieczników dla PPL "Las".
Od września 1957 do czerwca 1959 roku ośrodek prowadził dwuletni kurs z zakresu nauki technikum leśnego dla 120 oficerów Wojska Polskiego przeniesionych do rezerwy. Była to filia Technikum Leśnego w Brynku. Szkolenie zakończono egzaminem maturalnym, a absolwenci otrzymali dyplomy techników leśników.
Państwowy Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Tułowicach w okresie dziesięcioletniej działalności (1949-1959) był placówką prężną pomimo trudności lokalowych i kadrowych na jakie napotkał na początku swojego istnienia. Z upływem czasu przekształcił się w dobrze zorganizowaną i sprawnie działającą instytucję, nieźle wyposażoną w sprzęt, pomoce naukowe, bibliotekę z literaturą zawodową. Po zakończeniu szkolenia oficerów, 31 sierpnia 1959 roku, Państwowy Leśny Ośrodek Szkoleniowy został zlikwidowany.
 

2. Państwowa Leśna Szkoła Techniczna (1959-1971)

 

Zarządzeniem nr 162 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 roku powołano, dla absolwentów liceów ogólnokształcących, Państwową Leśną Szkołę Techniczną (PLST) w Tułowicach. Ta dwuletnia szkoła zawodowa była jedyną tego typu placówką w kraju i istniała przez dwanaście lat. Jej organizatorem i dyrektorem był mgr inż. Kazimierz Kolber, dotychczasowy dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży. Wkrótce jego zastępcą został mgr inż. Jan Sznajder. Funkcję kierownika internatu pełnił Kazimierz Moll.

W pierwszym roku istnienia szkoły naukę podjęło 84 słuchaczy. Początkowo napotykano na wiele trudności związanych z brakiem nauczycieli, programów nauczania z poszczególnych przedmiotów, odpowiedniego wyposażenia w pomoce naukowe. Jednak w krótkim czasie uporano się z nimi. Szybko powiększały się zbiory pomocy dydaktycznych w poszczególnych pracowniach. Ich głównym źródłem były prace słuchaczy: zestawy plansz, zielniki, zbiory pędów, owoców, nasion, siewek drzew i krzewów leśnych, zbiory zoologiczne, entomologiczne, zbiory gatunków drewna i zbiory wad drewna, modele narzędzi, maszyn. W Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej prowadzono praktyki z urządzania lasu, w nadleśnictwie dydaktyczno-przyszkolnym odbywały się zajęcia produkcyjne z programowymi ćwiczeniami. Pozwalało to zrealizować postulat praktycznego przygotowania słuchaczy do zawodu.

W drugim roku działalności szkoły pojawiły się trudności z naborem kandydatów i mimo dużych możliwości placówki zaczęły mieć stały charakter. Zjawisko to ilustruje zestawienie przyjętych kandydatów w poszczególnych latach:

1959/60 - 84 słuchaczy
1960/61 - 61 słuchaczy
1962/63 - 44 słuchaczy
1963/64 - 51 słuchaczy

W tej sytuacji dyrekcja szkoły w 1962 roku wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Leśnictwa o utworzenie obok PLST również pięcioletniego technikum dla młodzieży, która ukończyła naukę w szkole podstawowej. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i technikum zostało powołane.

W 1971 roku PLST została zlikwidowana. Wynikało to również ze zmiany polityki oświatowej władz względem szkół pomaturalnych. Zdecydowano, że szkoły tego typu mogą nauczać takich specjalności, jakich nie prowadzą technika. Ponieważ PLST w Tułowicach kształciła leśników i nadawała dyplomy techników, a od 1962 roku tytuły technika technologa w specjalności leśnictwo, powielała zatem program nauczania technikum i w związku z tym została zlikwidowana.

 

3. Technikum Leśne

 

Na edukację leśną w Tułowicach złożyła się również działalność powołanego w 1962 roku Technikum Leśnego o pięcioletnim okresie nauczania. W latach 1967-1972 uczono w cyklu czteroletnim. Równocześnie z powołanym technikum, w latach 1965-1967 prowadzono naukę w Eksternistycznym Technikum Leśnym dla pracowników OZLP w Katowicach i Opolu. W 1973 roku przeniesiono do Tułowic Zasadniczą Leśną Szkołę Zawodową ze Starościna. Po upływie trzech lat znalazła ona swoją siedzibę w Buczkowicach. Najdłużej jednak edukację leśną w Tułowicach prowadzi Technikum Leśne.

Długoletnie tradycje szkoły wiążą się zarówno z historią jej istnienia jak i obiektów, w których funkcjonuje do dziś. W 1957 roku siedzibą nowo powstałej placówki był zamek. Tu znajdowały się trzy sale wykładowe, biblioteka z czytelnią, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, świetlica i gabinety: pomocy szkolnych, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. W pałacu mieściły się także pomieszczenia biurowe, kuchnia, stołówka, magazyny i izba chorych.

W związku z dynamicznym rozwojem szkoły coraz bardziej dawały o sobie znać trudności lokalowe. Dyrekcja placówki podjęła próby rozwiązania tego problemu, których efektem stała się przeprowadzona w 1964 roku adaptacja przejętego po szkole podstawowej budynku, a także prowadzenie zajęć w systemie dwuzmianowym; jednocześnie zwiększono liczbę godzin praktycznej nauki zawodu.

Do zamku należą również inne, mniejsze, obiekty gospodarcze znajdujące się na terenie parku, które przebudowano zwiększając w ten sposób możliwości lokalowe szkoły. Największym przedsięwzięciem była przebudowa i remont kapitalny zamkowych stajni, w wyniku czego powstał piętrowy budynek mieszczący nową szkołę. Utworzono w nim osiem dużych sal lekcyjnych i kilka mniejszych pomieszczeń stanowiących zaplecze administracyjne. Do nowo powstałego budynku szkoła została przeniesiona w 1966 roku. Dysponowała wówczas pracowniami przedmiotowymi: ochrony, użytkowania, hodowli i urządzania lasu, maszynoznawstwa i rysunku technicznego, fizyki i matematyki, języka polskiego i historii. Tu urządzono także gabinet zastępcy dyrektora oraz pokój nauczycielski. W zamku - internacie - pozostawiono pracownie chemii, botaniki, bibliotekę z czytelnią, biura i gabinet dyrektora. Pracownie przedmiotowe w nowo powstałej szkole były, jak na owe czasy, dobrze wyposażone. W nich znajdowały się podręczne biblioteczki z literaturą zawodową, zestawy tablic, plansz oraz pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych takie jak: mikroskopy, rzutniki, projektory filmowe, epidiaskopy i diaskopy.

Następny etap rozwoju bazy lokalowej szkoły obejmuje lata 1979-1981. W tym okresie przystosowano do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych znajdujący się w pobliżu budynek mieszkalno-gospodarczy i połączono go pasażem z główną siedzibą szkoły. Powodem podjęcia tych prac była m. in. zbyt mała liczba sal lekcyjnych, których część znajdowała się w internacie. Bezpośrednią natomiast przyczyną był gwałtowny wzrost liczby mieszkańców internatu. Zakwaterowanie wszystkich uczniów okazało się niemożliwe. W związku z tym przeniesiono znajdujące się w zamku pracownie dydaktyczne i gabinet dyrektora do budynku szkolnego, zmniejszając tym samym liczbę sal lekcyjnych w szkole. Dyrekcja placówki podjęła starania dotyczące adaptacji drugiego obiektu. Po zakończeniu tych prac lekcje mogły odbywać się bez przeszkód lokalowych.

 

II. KADRA

 

W latach 1959-1971 PLST wykształciła jedenaście roczników. Uczyło się w niej 964 słuchaczy, w tym 106 kobiet. Szkołę ukończyło i dyplomy otrzymało 841 słuchaczy. Tak duża liczba absolwentów świadczy o wielkiej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. Jej twórcami byli ludzie, bez których PLST nie mogłaby istnieć.

Grono pracowników szkoły od chwili jej założenia stanowili:

mgr inż. Kolber Kazimierz - dyrektor
mgr inż. Sznajder Jan - nauczyciel hodowli lasu,od 1.09.1964 zastępca dyrektora ds. pedagogicznych
inż. Moszyński Alfons - nauczyciel botaniki
mgr inż. Opałek Zbigniew - nauczyciel urządzania lasu
Moll Kazimierz - kierownik internatu
Droździok Antoni - nauczyciel zawodu

Kadrę nauczycielską uzupełniali:

mgr inż. Dziedzic Stanisław - od 1.09.1961- nauczyciel ochrony lasu
mgr. inż. Proskórnicki Tadeusz od 1.09.1962 do 1.09.1996- nauczyciel urządzania lasu
mgr inż. Wieszkowski Jerzy - od 1.09.1963 do 31.08.1968 - nauczyciel botaniki i hodowli lasu
mgr Urbański Czesław - od 1.09.1964 - nauczyciel rysunku technicznego
Syrek Wincenty - od 1.09.1965 - nauczyciel zawodu, maszynoznawstwa
mgr inż. Brzeziński Stanisław - od 1.09.1966 - nauczyciel botaniki
inż. Przybyła Gerhard - od 1.09.1966 - nauczyciel zawodu
mgr Szpitalewski Marian - od 1.09.1966 - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Szewczuk Czesław - od 1.09.1966 do 31.07.1970 - plastyk, kierownik świetlicy
Krupska Maria - od 1.02.1967 - bibliotekarka
mgr inż. Pigulski Henryk - od 1.09.1967 - nauczyciel hodowli lasu
Nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin dydaktycznych:
mgr inż. Frydel Marian - nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice, nauczyciel łowiectwa (od 1.09.1960)
mgr inż. Pflaum Henryk - adiunkt Nadleśnictwa Tułowice, nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa, nauczyciel zoologii (od 1.10.1959 do 31.08.1963 i od 1.09.1967 do 31.08.1969)
mgr inż. Kauicz Oskar- dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, nauczyciel urządzania lasu (od 1.09.1961 do 31.08.1968)
mgr Kolber Helena - radca prawny w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Opolu, nauczyciel administracji leśnej (od 1.09.1960)
mgr inż. Kohut Józef - nadleśniczy Nadleśnictwa Niemodlin, nauczyciel hodowli lasu (od 1.09.1965 do 31.08.1968)
mgr inż. Mazur Stanisław - inspektor Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Opolu, nauczyciel hodowli lasu (od 1.09.1966 do 31.08.1967)
mgr inż. Sikora Leszek - adiunkt Nadleśnictwa Tułowice, nauczyciel użytkowania lasu (1.09.1966 do 31.08.1968)
inż. Wójcik Aleksander - adiunkt Nadleśnictwa Niemodlin, nauczyciel hodowli lasu (od 1.09.1967 do 31.08.1968)

Pracownicy administracyjni szkoły:

Sznajder Maria - od 1.09.1959 - sekretarz szkoły
Leśniewski Stanisław - od 1.09.1959 do 30.04.1963 - główny księgowy
Janiak Kazimiera - od 1.05.1963 - główna księgowa

Oprócz wymienionych zatrudnieni byli pracownicy biurowi, zaopatrzeniowiec, magazynier, woźny, kierowca, rzemieślnicy, palacze co, stróż nocny, praczki, pracownice kuchni i sprzątaczki. Personel ten liczył około 20 osób.

 

Kadra kierownicza szkoły i internatu

 

Dyrektorzy


mgr inż. Kazimierz Kolber 1.09.1962 – 31.08.1984
mgr inż. Ryszard Bojkowski 1.09.1984 – 31.01.1991
mgr inż. Jerzy Piędzioch 1.09.1991 – 31.08.2013
mgr Adam Sinicki 1.09.2013 – nadal

 

Zastępcy dyrektora


mgr inż. Jan Sznajder 1.09.1964 – 31.07.1979
mgr Zbigniew Lewandowski 1.09.1979 – 22.03.1988
mgr Czesław Urbański 1.09.1988 – 31.08.1991
mgr inż. Wiesław Plewa 1.09.1991 – 31.08.1996
mgr Adam Sinicki 1.09.1996 – 31.08.2013

 

Kierownicy Internatu


Kazimierz Moll 1.09.1962 – 14.10.1984
Grzegorz Gierczak 15.10.1984 – 1.10.1991
mgr inż. Maria Wilk 1.10.1991 – 17.08.2006
dr inż. Jerzy Wójtowicz 1.09.2006 – 31.08.2016
mgr Anna Drabik 1.09.2016 – nadal

 

III. CZASY WSPÓŁCZESNE

 

W 2005 r. wraz z reformą szkolnictwa i wprowadzeniem gimnazjów, pożegnaliśmy ostatni rocznik 5-letniego technikum.
1 września 2002 roku szkoła została przekształcona w Zespół Szkół w Tułowicach, w skład którego wchodzą obecnie:
5-letnie technikum leśne
4-letnie liceum ogólnokształcące.

 

Istotnym osiągnięciem rozwoju placówki było oddanie do użytku w kwietniu 2003r. kompleksu sportowego w skład którego wchodzą: hala sportowa, basen pływacki oraz sauna. Ponadto w obiekcie tym znajdują się pomieszczenia stanowiące zaplecze socjalne dla uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu.
Obecnie w szkole znajduje się 14 pracowni przedmiotowych.
W latach 2013-2014 zaadoptowano strychy budynków szkolnych. W jednym z nich urządzono Ponadregionalne Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, którego największą atrakcją jest chata leśniczego, nawiązująca do charakteru szkoły i jej historii. Kolejną inwestycją w szkole było uruchomienie strzelnicy laserowej.


Dumą placówki są zespoły sygnalistów myśliwskich, zdobywające liczne nagrody na konkursach i przeglądach muzyki myśliwskiej na poziomie regionalnym oraz ogólnopolskim. Swoją grą uświetniają uroczystości, a także tworzą muzyczną oprawę dla szkolnych polowań zbiorowych.
Szkoła daje wszystkim uczniom możliwość rozwijania zainteresowań. Działają koła przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a ponadto koło pszczelarskie, sygnalistki myśliwskiej, Liga Ochrony Przyrody, szkolny klub PTTK oraz kabaret Dendrolimo, który z przymrużeniem oka komentuje życie szkolne.

 

W ramach kształcenia zawodowego uczniowie Technikum Leśnego zdobywają wiedzę z zakresu użytkowania, urządzania, ochrony, hodowli lasu, łowiectwa, prawa  i
ekonomiki leśnej, a także Systemu Informacyjnego Lasów Państwowych (SILP). W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie uczestniczą w kursach pilarza oraz prawa jazdy kat. T, a także w praktykach zawodowych realizowanych w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Tułowice, prowadzonym przez Nadleśniczego mgr inż. Ryszarda Bojkowskiego. Uczniowie mają także możliwość uczestniczenia w projektach systemowych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, w ramach których organizowane są wyjazdy na zagraniczne staże zawodowe oraz zagraniczne wycieczki edukacyjne. Ponadto szkoła systematycznie ubiega się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, przystępując do konkursów na organizację kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów. Dotychczas zostały zrealizowane następujące kursy: prawa jazdy kat. B, operatora wózków widłowych i HDS oraz arborysty-treeworkera.

 

Naszą odpowiedzią na głosy płynące ze środowiska o potrzebie otwarcia szkoły ogólnokształcącej mundurowej było stworzenie od września 2011 r. liceum ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym. Z każdym rokiem zainteresowanie tym profilem rośnie, a nasza oferta szkolenia wojskowego jest coraz bogatsza.
Uczniowie oprócz zajęć z przedmiotów ogólnokształcących zdobywają wiedzę z zakresu przysposobienia wojskowego, walki wręcz i samoobrony combat ju-jitsu system, strzelectwa sportowego, musztry oraz pływania i ratownictwa wodnego. Kadrę szkoleniową stanowią zawodowi żołnierze oraz mistrz sportów walki. Szkoła nawiązała współpracę z Jednostką Wojskową w Komprachcicach i WKU w Opolu, dzięki którym uczniowie mają możliwość zwiedzenia jednostki, zapoznania się ze sprzętem bojowym oraz uczestniczenia w prezentacjach na temat służby żołnierskiej.
Dzięki obecności dowódcy 91 batalionu szczególnie podniosły charakter ma coroczna uroczystość pasowania na elewa uczniów klas pierwszych. W ramach przygotowania wojskowego organizowane są obozy kondycyjne w ośrodkach szkolenia sportowego. Uczniowie liceum uczestniczą w zawodach „Sprawni jak żołnierze”, Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych oraz Mistrzostwach Śląska Szkół Średnich o Profilu Wojskowym.

e-dziennik

Katalog on-line

erasmus+

Rekrutacja elektroniczna

Plan lekcji

Biuletyn Informacji Publicznej