Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Tułowicach

Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespół Szkół w Tułowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zstulowice.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
  • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  06.03.2024r.

     

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Sinicki , adres poczty elektronicznej sekretariat@tltulowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774600153. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny, w którym mieści się Zespół Szkół w Tułowicach przy ul. Zamkowej 1,  spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wejście główne znajduje się od strony drogi dojazdowej z parkingiem gdzie wyznaczono miejsce postoju pojazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia. Na parter budynku z parkingu bezpośrednio prowadzi pochylnia/podjazd.

W celu kontaktu z administracją szkoły można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach głównego wejścia od strony korytarza lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr (77) 4600153. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracji i obsługi. Po zgłoszeniu przy wejściu głównym, do każdej osoby niepełnosprawnej zostanie skierowany pracownik, który w miarę możliwości zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. 

Budynek administracyjny posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażoną w system przywoławczy KALER.

Szkoła posiada miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na całym terenie wokół obiektów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób m.in. za pomocą oznaczeń dróg ewakuacyjnych, przeszkolonych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

undefined

 

e-dziennik

Katalog on-line

erasmus+

Rekrutacja elektroniczna

Plan lekcji

Biuletyn Informacji Publicznej