Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Tułowicach

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół w Tułowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP https://www.zstulowice.szkolna.net/bip/

Dane teleadresowe jednostki:

Dane adresowe: ul. Zamkowa 1, 49-130 Tułowice

Telefon: (77) 4600-153

e-mail: sekretariat@tltulowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.06.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.06.2021

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848 ze zm.) strona internetowa jest: 

- w pełni zgodna pod względem technicznym, 

- częściowo zgodna z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

Dokumenty zamieszczone na stronie w plikach typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne cyfrowo - zostały opublikowane przed 23.09.2018 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły. Dokładamy starań, aby dokumenty zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 23.06.2021

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  28.03.2022r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: 

- komunikacyjnej Anna Kucharska, Andrzej Kuster

- cyfrowej Jerzy Wójtowicz

- architektonicznej Jarosław Martynowicz 


e-mail: sekretariat@tltulowice.pl
Telefon: (77) 4600153

Procedura wnioskowo-skargowa

Pod adresem https://www.zstulowice.szkolna.net/bip/ dostępne są dane kontaktowe, w tym numer telefonu (77)4600153, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny z administracją szkoły i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. 
Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny, w którym mieści się Zespół Szkół w Tułowicach przy ul. Zamkowej 1,  spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wejście główne znajduje się od strony drogi dojazdowej z parkingiem gdzie wyznaczono miejsce postoju pojazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia. Na parter budynku z parkingu bezpośrednio prowadzi pochylnia/podjazd.

W celu kontaktu z administracją szkoły można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach głównego wejścia lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr (77) 4600153. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracji i obsługi. Po zgłoszeniu przy wejściu głównym, do każdej osoby niepełnosprawnej zostanie skierowany pracownik, który w miarę możliwości zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. 

Budynek administracyjny posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażoną w system przywoławczy KALER.

Szkoła posiada miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na całym terenie wokół obiektów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób m.in. za pomocą oznaczeń dróg ewakuacyjnych, przeszkolonych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 

e-dziennik

Katalog on-line

erasmus+

Rekrutacja elektroniczna

Plan lekcji

Biuletyn Informacji Publicznej